O nas

Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy powstała w 2007 roku na mocy uchwały Nr XI/128/07 Rady Miasta Bydgoszczczy z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy, powołania tej Rady i nadania jej statutu.

Działamy na podstawie Art 5b ust 2 i 3, który brzmi:

2. Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny,
3. Rada gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.

 

Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy jest to grupa 31 uczniów bydgoskich szkół ponadpodstawowych.

 

Cele działalności MRMB:
•upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży
•kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabiania umiejętności-podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień
•zapewnienie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, kształtowanie młodzieżowych elit społecznych
•reprezentowanie interesów młodzieży wobec organów samorządu terytorialnego, samorządów uczniowskich oraz władz ośwatowych
•aktywizacja samorządów uczniowskich
•działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia
•działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych

Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy
to ludzie, którzy chcą coś zmieniać w naszym mieście
to ludzie, młodzi pomiędzy 14 a 21 rokiem życia
to ludzie, którzy mają pomysły na działanie
to ludzie, którzy chcą czuć się dobrze w miejscu, w którym mieszkają
to ludzie, którym zależy na Bydgoszczy
to ludzie, do których możesz napisać
to ludzie, z którymi możesz się spotkać
to ludzie otwarci na akcje
to ludzie chętni do REAKCJI!

Radni spotykają się we wcześniej wyznaczonym dniu w Pałacu Młodzieży gdzie pracują i naradzają się. Oficjalne sesje mają miejsce w ratuszu przy ulicy Jezuickiej 1.